Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool De Plataan willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

De leraar is de belangrijkste factor als het gaat om de invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Op Kbs De Plataan bouwen leraren een sterke relatie op met leerlingen en ouders waarin vertrouwen de basis vormt. De leraren op basisschool De Plataan zijn Dalton geschoold, didactisch en organisatorisch sterk ontwikkeld.


De leraarondersteuners op Kbs De Plataan hebben een pabo diploma en zijn bevoegd om les te geven aan (kleine) groepen leerlingen. Zij hebben intensief contact met de leraar om gerichte lesactiviteiten te organiseren gekoppeld aan een lesdoel. Ook begeleiden zij leerlingen op individueel niveau met een specifieke onderwijsbehoefte.


Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van leerkrachten  inde begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school is ruimte voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.


De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team.


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie dient ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel.

Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. (de laatste vergadering is samen met de schooladviescommissie

De huidige MR bestaat uit:
Oudergeleding
Daan de Bruijn, vader van Aïcha en Laïla (voorzitter)
Benjamin Koster, vader van Zilpa en Milan
Personeelsgeleding
Ilse Fieten, intern begeleider
Irma Munsterhuis, leerkracht in groep 1/2

De medezeggenschapsraad kent een eigen medezeggenschapsreglement (gelijk voor alle scholen van de stichting Catent.

U kunt het reglement  hier vinden.

Stichting Catent heeft ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Via de GMR krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te werken aan het stichtingsbeleid. De GMR kent een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op hun website www.gmrcatent.nl.


Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur daarvan heet de ouderraad en bestaat uit 7-9 leden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. De belangrijkste taak is zorg dragen voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag leraren, fancy fair, etc.. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen.  Op de jaarlijkse algemene ouderavond bij de start van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten en worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd en kunnen nieuwe leden gekozen worden. Alle ouders die een kind (of kinderen) op onze school hebben mogen zich verkiesbaar stellen. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

De leden van de ouderraad zijn:
Rik (voorzitter), Elsemieke, Margreet, Marije, Cleem, Deborah en Chantal (allemaal ouders) en Karina (leerkracht gr. 7-8, zij vertegenwoordigt het team).

De (vrijwillige) ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €55,- per kind per jaar.
Het bankrekeningnummer, waarop u de ouderbijdrage kunt voldoen, is NL34 INGB 0007 2714 98 t.n.v. Oudervereniging KBS de Plataan in Meppel.


De schooladviescommissie heeft tot taak invulling te geven aan een structurele adviserende rol richting de directie van de school over de beleidsvoorbereiding en – evaluatie voor de middellange en lange termijn op het terrein van onderwijs, en opvoeding. De SAC heeft de volgende leden (ouders) die voor een tijdvak van ca. 4 jaar zitting nemen in de commissie: Jeannine Schram, Mariken de Bruijn, Margarete de Jong en Monique Smit. De SAC vergadert vijf keer per jaar. (de laatste vergadering is samen met de medezeggenschapsraad). De schooladviescommissie werkt volgens een reglement van de stichting Catent. Dat reglement kunt u  hier vinden.


Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leraren. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is Karina Heijnis. De OIS werkt samen met de studenten binnen onze school aan een gezamenlijk onderwerp. Dit onderwerp is zowel voor het team als de stageleergroep belangrijk. De stageleergroep komt aan het einde van het schooljaar met nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en/of aanbevelingen zodat school en stageleergroep hier beiden profijt van hebben. Verder biedt deze stageleergroep de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het bewust ontwikkelen van een onderzoekende houding.


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Kbs De Plataan hoort bij Stichting Passend Onderwijs 22-03, Hoogeveen, Meppel, Steenwijk,  www.2203po.nl. Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren. Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catentzorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leraren binnen Catent (eigen expertiseteam) die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden. 


Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, waarbij de leerling wordt uitgedaagd en rekening wordt gehouden met zijn/haar mogelijkheden. ‘Passend Onderwijs’ is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Binnen Stichting Catent zorgen we ervoor dat iedere leerling op onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zijn er specifieke onderwijsbehoeften, die vragen om extra ondersteuning. In het kader van ‘Passend Onderwijs’ heeft onze school een Ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast stellen we jaarlijks een zorgplan op, waarin de zorgstructuur van de school uitgebreid beschreven wordt.


De CCAT heeft als taak het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling, wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld. Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”. Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs. In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O. Voor onze school is dit de “Commissie Toewijzing” van het Samenwerkingsverband PO2203 (www.po2203.nl). Contact persoon Passend Onderwijs is mw J. (Jacobine) Pilon en het adres van het SWV is; ’t Ravelijn, De Vesting 15, 8332 GL Steenwijk, tel. 0521 – 71 25 00, emailj.pilon.stw@po2203.nl Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder ‘voor ouders’, op www.passendonderwijs.nl en op www.po2203.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Iedereen mag openlijk uitkomen voor wat hij/zij denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Binnen onze school treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van onze school. We doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen. Onze school heeft een veiligheidsplan opgesteld (op te vragen bij de directeur). Daarnaast monitoren we jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen aan de hand van vragenlijsten in Zien! en om het jaar de veiligheidsbeleving bij ouders en van de leerkrachten (middels vragenlijsten van ‘Werken met kwaliteit’).


In de kleuterperiode worden de kinderen met behulp van ons observatiesysteem Pravoo nauwkeurig geobserveerd, zodat we de ontwikkeling goed volgen. Daarbij kan het voorkomen dat de ontwikkeling wat langzamer verloopt. In overleg met ouders nemen we dan het besluit om de kleuterperiode te verlengen (in groep 1 of in groep 2). In groep 3 t/m 7 bieden we leerlingen onderwijs passend bij de eigen ontwikkeling. Daarbij heeft de ene leerling meer inzet nodig dan een ander. Af en toe komen we tot de conclusie dat de extra inzet onvoldoende effect heeft. We besluiten dan in overleg met ouders dat het kind beter het jaar over kan doen. Dit doen we alleen als alle overwegingen erop wijzen dat dit de beste keuze is voor de ontwikkeling van het kind. Soms betekent het dat een leerling de aangeboden lesstof op een bepaald vakgebied of voor alle vakken structureel als te makkelijk ervaart. We overwegen dan, in overleg met ouders, om het kind voor dat vakgebied of voor dat jaar te laten versnellen (een klas overslaan of versneld doorstromen naar de volgende groep). Een klas overdoen of versnellen is een besluit dat zorgvuldig wordt genomen in overleg met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. 


Eens in de twee jaar worden de ouders van groep 7/8 geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Vertegenwoordigers van de scholen voor voortgezet onderwijs worden hierbij ingeschakeld. Elk jaar is er eind januari een open dag van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Meppel. In februari krijgen de ouders schriftelijk het schoolkeuzeadvies van onze school, waarna adviesgesprekken plaatsvinden met de ouders. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten van de leerling in groep 6, 7 en 8 (methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen), het oordeel van de leerkracht en aspecten als de motivatie, het welbevinden, de huiswerkattitude, de sociale vaardigheden, werkhouding, concentratie en zelfstandigheid van de leerling. Na afloop van het gesprek krijgen de ouders het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs. Na invulling leveren zij dat weer in en vervolgens zorgt de school voor verzending naar het voortgezet onderwijs. Het dossier van de leerling wordt via een digitaal overdrachtssysteem naar het voortgezet onderwijs gestuurd. Daarna volgt nog mondelinge informatieoverdracht tussen groepsleerkracht en brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. In het eerste jaar van plaatsing is er nog twee keer contact tussen onze school en het voortgezet onderwijs. Daarna krijgen wij de resultaten van onze leerlingen tot het moment van diplomering.

 


Sinds de verhuizing van de school naar cultureel centrum De Plataan in de Vledderstraat in 2014 groeit het aantal leerlingen. De vestiging in het nieuwe pand met de vele mogelijkheden (peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, spelotheek, cultureel aanbod) is aantrekkelijk voor nieuwe ouders en leerlingen, waardoor de groei zeker zal doorzetten. De prognose van de gemeente voor het leerlingaantal laat een stabiel beeld zien. Leerlingen komen uit meerdere wijken in en rondom het centrum.
De meeste ouders hebben een middelbare of hogere opleiding. Relatief weinig ouders oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht. In ongeveer 80% van de  gezinnen nemen beide ouders deel aan het arbeidsproces.  Van alle kinderen op onze school heeft 20% te maken (gehad) met een scheiding. Ouders kiezen heel bewust voor onze school. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid: op het onderwijs, op hun kinderen maar ook bij  deelname aan en hulp bij allerlei activiteiten.