Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool De Plataan.

Een goede communicatie tussen school en ouders is van essentieel belang om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Via de Parro app wordt u geïnformeerd over tal van praktisch zaken die gerelateerd zijn aan de groep van uw kind. Via de tweewekelijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de algemene schoolzaken. Incidenteel ontvangt u een mail met school- of groepsspecifieke informatie die niet geschikt zijn voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt namelijk gepubliceerd op de website en is voor iedereen zichtbaar.
Op de website kunt u met regelmaat nieuwsberichten vinden. De website is vooral bedoeld om nieuwe ouders te informeren.


Op Kbs De Plataan werken we graag samen met ouders. Wij geloven dat samenwerking op basis van een wederzijds vertrouwen een zinvolle bijdrage levert aan de sfeer op onze school en dus waardevol is voor het onderwijs dat we willen bieden.  De praktische invulling gebeurt in onderling overleg waarbij de leerkracht de regie heeft.

De taak van de klassenouder
Primair gaat de taak van de klassenouder over het ondersteunen van de leerkracht met praktische zaken in en buiten de groep.  Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Omdat de praktische ondersteuning per groep kan verschillen is het afhankelijk van de leerkracht welke afspraken er specifiek worden gemaakt met de klassenouder. In een groep ½ worden er immers andere activiteiten aangeboden als bijvoorbeeld in een groep 5/6. Tevens heeft niet elke leerkracht ondersteuning nodig en hebben niet alle klassenouders dezelfde mogelijkheden om ondersteuning mogelijk te maken.

Kortom; in het vormgeven van de samenwerking en ondersteuning ligt de regie bij de leerkracht en in goed overleg worden hier afspraken over gemaakt.


Scholen verschillen in sfeer, in manier van werken en in kwaliteit. In de schoolgids kunt u als ouder lezen hoe zaken op onze school en binnen onze stichting geregeld zijn. De Schoolgids is een naslagwerk voor processen, procedures en regelingen, in de Informatiekalender vindt u als ouder alle praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Het kiezen van een basisschool voor uw kind(eren) is een serieuze zaak. Het is in principe een keuze voor een periode van 8 jaar. Daarom is het van belang dat u zich als ouder(s) kunt vinden in de manier waarop de school het onderwijs aanbiedt, hoe we met uw kind(eren) omgaan, wat uw kind leert en of dit alles aansluit bij uw manier van opvoeden. Deze schoolgids, de informatiekalender en onze website bieden u daarvoor informatie. Daarnaast bent u van harte welkom om op onze school te komen kijken. U kunt daarvoor een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directeur of de intern begeleider.

Hier kunt u de schoolgids lezen                        
Hier kunt u de informatiekalender lezen
Hier kunt u de jaarplanning vinden


De school hanteert een continurooster. De schooltijden voor het schooljaar 2021 -2022 zijn als volgt.

De schooltijden van groep 1, 2 en 3 zijn:
maandag, dinsdag en donderdag       8.30 – 14.30 uur
woensdag en vrijdag van                      8.30 – 12.15 uur

De schooltijden van groep 4 t/m 8 zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag       8.30-14.30 uur
woensdag van                                                        8.30 – 12.15 uur

Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u dat telefonisch (vanaf 8.00 uur) aan ons doorgeven (niet per mail of Parro)


Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij iedere dag naar school. Vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en bezoekt het kind elke dag de school. De gemeente handhaaft de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers, leerplichtambtenaren, aangesteld. Zij hebben een controlerende taak. De afwezigheid van leerlingen worden vastgelegd in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen. Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling meer dan zestien uur verzuimt wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Op www.leerplicht.net kunt u aanvullende informatie vinden.

In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met 8 het minimum aantal lesuren 7520 uur. Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: – de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; – de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur. Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Op onze school krijgen leerlingen in groep 1 t/m 3 920 uur onderwijstijd per jaar, in groep 4 t/m 8 is dat 990 uur per jaar. Over 8 schooljaren is dat 7710 uur (3750 uur onderbouw, 3960 uur bovenbouw). Tussen de middag eten de leerlingen in de klas hun lunch. Wij adviseren de leerlingen een gezonde lunch mee te geven, zonder snoep of zoetigheid. De leerkracht biedt tijdens de lunch diverse onderwijskundige activiteiten aan, zoals een les uit Hemel en Aarde of uit Kwink, school-tv, voorlezen, lezen van teksten van zaakvakken. De schooltijden en de vakanties van dit schooljaar vindt u in de Informatiekalender en op de website in de kalender. In de vakanties is de school gesloten, maar kunt u via de kinderopvang van KOO Meppel vakantie-opvang afnemen. Daarnaast heeft de school enkele studiedagen per jaar; ook dan is de school gesloten en is er opvang vanuit KOO Meppel mogelijk. Ook kan het voorkomen dat het KNMI een weerswaarschuwing afgeeft. Bij code rood is de school gesloten en kunnen de leerlingen niet naar school komen.


Om verlof aan te vragen voor een bruiloft, begrafenis, etc. kunt u een formulier opvragen bij de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend vanuit gaan dat ieder verzoek voor verlof wordt gehonoreerd. In de leerplichtwet zijn richtlijnen vastgelegd voor een aantal situaties waarin de directie verlof mag verlenen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste richtlijnen:

De directie mag maximaal 10 dagen per schooljaar verlof geven als er sprake is van bijzondere gebeurtenissen. Hieronder vallen:
– verhuizing
– bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
– ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
– overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad
– bij ambts- en huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
Een verzoek om extra verlof in geval van bijzondere omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen moet bij de leerplichtambtenaar van de gemeente worden ingediend.

(Gezins)vakanties buiten de schoolvakanties
Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens het schooljaar twee weken aaneen gesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ kan gedacht worden aan ouders werkzaam in de horeca, op een camping of in de agrarische sector.
Ouders moeten een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is. Als aan deze voorwaarden is voldaan, mag de directie vakantieverlof verlenen, echter:
– maximaal één keer per schooljaar
– niet langer dan 10 schooldagen
– niet in combinatie met ander verlof; is er eenmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend
– niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar (om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint).

Een verlofaanvraag buiten de vakanties moet u zo snel mogelijk schriftelijk indienen bij de directie door middel van een aanvraagformulier (in het bezit van de leerkracht). De directie zal het verzoek in behandeling nemen en wel of geen toestemming verlenen. Hij/zij is hierbij gebonden aan de leerplichtwet en de zojuist beschreven richtlijnen.


Op de algemene ouderavond wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld aan de hand van de begroting voor het nieuwe jaar. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van Sinterklaas, kerst, Pasen, schoolreisje, schoolkamp groep 7/8, verjaardag van de leerkrachten en andere activiteiten die door de oudervereniging ontplooid worden. Na de zomervakantie ontvangt u een schrijven met het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Het afgelopen schooljaar bedroeg de bijdrage € 55,00 per kind.

Daarnaast vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage van €60,- per kind per jaar voor professionele begeleiding van de leerlingen tijdens de pauzes van de leerkrachten. De leerlingen eten met de leerkracht in het eigen lokaal en gaan daarna naar buiten. De leerkracht heeft dan 30 minuten pauze. De leerlingen spelen tijdens die 30 minuten buiten onder supervisie van een leerkracht/leraarondersteuner. Daarnaast zetten we op maandag tijdens de pauze een bevoegde sportdocent in van Meppel Actief om elke week sport- en spelactiviteiten te verzorgen (bij slecht weer is dit binnen in de balletzaal van het cultureel centrum).


Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlinggegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden leerlinggegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens geven de ouders/verzorgers bij de inschrijving van hun zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over de ouder/verzorger zelf. Naast de gegevens die we van ouders krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. En soms worden er bijzondere persoonsgegevens, bijv. dyslexie, ADHD of medische informatie geregistreerd. Dit gebeurt met name als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind. Alle leerlinggegevens worden opgeslagen in ParnasSys, ons (digitale) leerling-administratiesysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent, worden (een beperkt aantal) leerlinggegevens met het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, en/of plaatsingsbeleid. De wijze waarop we met leerling-gegevens omgaan is uitvoerig beschreven in het “(Privacy)reglement verwerking leerling gegevens Stichting Catent”. Hierin staat ook wat de rechten en plichten zijn van ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van de op school geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van Stichting Catent worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlinggegevens. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken schriftelijk vast. We geven leerlingen o.a. toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Leerlinginformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.


Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) ouders om toestemming middels een toestemmingsformulier (dit vullen ouders elk jaar opnieuw in). Ouders/verzorgers kunnen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:
– Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd.
– Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
– Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
– De orde mag niet worden verstoord.
Als vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders.

Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. Deze stelt echter het CvB onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling. Bij verwijdering van een leerling is er vooraf over leg tussen de directeur en het College van Bestuur, waarbij het CvB uiteindelijk het besluit neemt tot verwijdering. Het protocol ‘’Time out, Schorsing en Verwijdering Catent’ is te vinden op de website van Catent (www.catent.nl onder ‘voor ouders’).


De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Wanneer dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De school hanteert de klachtenregeling van Catent.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Klachtencommissie
Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent.

Deze bestaat uit:

Voorzitter:
Meneer mr. S.M.C. Verheyd

Lid:
Mevrouw. A. Zandbergen

Lid:
Meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.

In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Elke school heeft ook een contactpersoon aangesteld. De rol van de contactpersoon is:

  • voorlichting en informatie geven aan ouders en personeel over de procedure van de klachtafhandeling.
  • juiste procedurele behandeling en afhandeling van de klacht
  • doorverwijzen naar vertrouwenspersoon, vertrouwensinspecteur en/of klachtencommissie.

De contactpersoon van de school: mw. A.J.M. Munsterhuis (Irma) (bereikbaar via school). Aan Catent is ook een vertrouwenspersoon verbonden. Deze heeft als taak te boordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat voor alle partijen kan worden gekomen. Op dit moment is aan Catent als vertrouwenspersoon verbonden dhr. E. Heeremans, bereikbaar via tel. 038 – 3031844.