Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

De basis van ons onderwijs komt vanuit vertrouwen: vertrouwen in ieder mens, met daarbij ieders talenten en mogelijkheden. Ons doel is dat leerlingen die onze school verlaten mensen met lef zijn. Jonge mensen die zelfstandig zijn, keuzes durven te maken, inzicht in eigen handelen en kunnen hebben, kunnen samenwerken en met een open en nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaan. Iedereen heeft talent, de groei bepaalt de weg.

Door ons open toelatingsbeleid zijn er kinderen met verschillende achtergronden, die met respect voor ieders mening en overtuiging naast en met elkaar leven in onze schoolgemeenschap. Ook ouders zijn van mening dat de brede basis van onze school kinderen een bepaalde levenshouding meegeeft, met waarden als tolerantie en zorg voor elkaar. Vanuit deze visie op onderwijs en kinderen hebben wij onze missie gevormd: “iedereen heeft talent, de groei bepaalt de weg”
De Plataan is een Daltonschool (sinds november 2008). Dalton is een visie op het  leven en het leren van mensen. Het daltonconcept is bedacht door Ellen Parkhurst, de grondlegster.
De vijf kernwaarden van het daltonconcept zijn:

– vrijheid/verantwoordelijkheid
– zelfstandigheid
– samenwerking
– reflectie
– effectiviteit
Deze vormen het uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.  Vertrouwen is het fundament onder deze kernwaarden. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg op onze basisschool. Ouders en leerlingen hebben vertrouwen in de school, de leerkracht en medeleerlingen, zodat we samen een leergemeenschap vormen.

Als katholieke school vinden we de godsdienstig/levensbeschouwelijke en spirituele ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Daarbij gaan we uit van de emoties en levensvragen van de kinderen. In het verdiepen van de vragen en zoeken naar antwoorden laten we hen kennismaken met de antwoorden die het christendom en vele andere godsdiensten en levensbeschouwingen aanreiken in hun verhalen, geloven, rituelen en symbolen.
we bieden de kinderen een bredere kijk, houvast en perspectief en laten ze fantaseren, verwonderen en inspireren om hun eigen antwoorden te vinden en keuzes voor het leven te maken.
Bovendien kunnen ze dan vanuit hun eigen levensbeschouwing deelnemen aan het gesprek over godsdienstige, levensbeschouwelijke en morele onderwerpen in onze multiculturele samenleving.
Om dit te bereiken gebruiken we de methode Hemel en Aarde. Door het jaar heen werken we aan 5 thema’s.
De methode noemt zeven spirituele vaardigheden waaraan gewerkt wordt: verwonderen, verbinden, vertrouwen, verbeelden, ordenen, communiceren en omgaan met traditie. Daarbij is specifieke aandacht voor verhalen, feesten, rituelen en symbolen uit christendom en andere levensbeschouwingen. Met Kerstmis en Pasen eindigt  het thema met een viering, die past bij de school en die de kinderen aanspreekt.

Voor een uitgebreide beschrijving van de vormgeving van ons Daltononderwijs verwijzen we naar het Daltonhandboek.

Deze kunt u hier vinden.


Onze school is genoemd naar het cultureel centrum De Plataan, waar wij vanaf augustus 2014 onderdak hebben gekregen. Het logo laat de plataan zien, waarbij de takken de groei van kinderen op school symboliseren. De verschillende kleuren en formaten per ‘kind’ vertellen dat ieder kind anders is en een andere groei en schoolloopbaan doormaakt. We willen uitgaan van de onderwijsbehoefte van elk kind en zo de talenten ontwikkelen.


Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. Begrippen als warmte, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, respect en waardering zijn voor ons belangrijk. Het respect voor elk kind is zichtbaar en voelbaar in onze school. Elk kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en wordt serieus genomen. Het pedagogisch klimaat in onze school beperkt zich niet alleen tot de relatie leerkracht-leerling. Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als team (leerkrachten, directeur, conciërge) met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen, het schoolgebouw en de schoolomgeving. Het is een cultuur die binnen de school heerst: ondanks wisselingen binnen het team blijft deze cultuur overeind en wordt dit door iedereen als zeer prettig, veilig en belangrijk ervaren.


Onze schoolplannen hebben we uiteengezet in het schoolplan 2020 – 2022. Deze kunt u hier vinden.

De komende schooljaren richten we ons op de volgende ambities
– Groeien vanuit een stevige basis
– Talenten ontwikkelen vanuit betekenis
– Samenwerken vanuit vakmanschap
– De kracht van het team


We hebben aanpak en/of beleid geformuleerd voor;
– Hoogbegaafdheid
– Leerlingenzorg
– Leesbevordering
– cultuureducatie

De website dient als schoolgids maar is ook als document hier te lezen.